NOWE SZANSE - aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet opiekujących się osobą zależnąOKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.04.2009 - 30.06.2010

CEL PROJEKTU

Powrót na rynek pracy do końca 2010 roku 100 kobiet z terenu woj. podlaskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu opieki nad dzieckiem lub niepełnosprawną osobą zależną. Przez powrót na rynek pracy rozumie się w tym przypadku rozpoczęcie aktywności zawodowej w formie zatrudnienia, stażu, wolontariatu lub pracy w ramach elastycznej formy zatrudnienia zgodnie z rekomendacjami IW EQUAL.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Aktywizacja społeczna do końca 2009 roku 100 kobiet objętych projektem poprzez wsparcie psychologiczne i środowiskowe oraz warsztaty usamodzielniające dla 30 niepełnosprawnych osób zależnych pozostających pod opieką tych kobiet.
  2. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych do połowy 2010 roku 100 kobiet objętych wcześniejszymi etapami wsparcia poprzez program szkoleń ogólnych i zawodowych.
  3. Integracja zawodowa do końca 2009 roku 100 kobiet objętych wcześniejszymi etapami wsparcia poprzez Indywidualne Plany Działań z wykorzystaniem wiedzy w zakresie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.
  4. Ukształtowanie pozytywnych doświadczeń zawodowych do końca 2010 roku 30 kobiet rekomendowanych przez doradców do indywidualnego Coachingu w ramach praktyk zawodowych.

PARTNERZY PROJEKTU

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr - Lider Projektu

Caritas Archidiecezji Białostockiej - Partner Projektu

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku - Partner Projektu

BENEFICJENCI

Grupą docelową projektu jest 100 kobiet z terenu woj. podlaskiego nieaktywnych zawodowo lub długotrwale bezrobotne z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz dodatkowo 30 osób zależnych - osób niepełnosprawnych nie korzystających ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w Dz. 1.3 PO KL.

REKRUTACJA

Zgłoszenia należy składać w terminie do 30.08.2009 w siedzibie Wykonawcy lub Partnerów Projektu:

  • Białostockiej fundacji Kształcena Kadr – ul. Spółdzielcza 8, 15 – 441 Białystok
  • Caritas Archidiecezji Białostockiej – ul. Warszawska 32, 15 – 077 Białystok
  • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – ul. Warszawska 6, 15 – 950 Białystok

Będą również przyjmowane zgłoszenia telefoniczne : 085 653 77 00 oraz mailowym.

Aktualne informacje o projekcie i harmonogram działań będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej: